2016. november 2-án Biró István lelkipásztor-esperes vezetésével a Vizitációs Bizottság tagjai, Koncz László Ferenc főjegyző, Veress László főgondnok, Kerekes József missziói előadó, Szabó István János ifjúsági előadó, Batizán Attila és Székely Attila egyházmegyei tanácsosok a Szederjesi Református Egyházközségbe látogattak el.

A Bizottság 10 órakor érkezett az Egyházközségbe. A parókián Orbán Dániel, az egyházközség lelkipásztora fogadta az egyházmegye képviselőit, majd a lelkipásztor áhítatot tartott az Ap Csel 20,28 igeversei alapján.

A vizsgálat 2007. november 20. – 2016. november 2. időszak eseményeit értékelte ki.

Először a gyülekezet lélekszámával kapcsolatos változásokat, keresztelések, esketések, temetések számát vette számba a Bizottság, majd a gyülekezet lelki életébe nyertek bepillantást a lelkipásztorral való beszélgetés során, valamint a munkanapló és a lelkészjelentés alapján: istentiszteletek, templomlátogatás, bibliaórák, vallásórák, családlátogatás.

A Héjjasfalvi Polgármesteri Hivatalban a bizottság hiába várakozott a polgármesterre, ez nem jelent meg.

Magyarfeleken, ahol már egy magyar sem él, csak néhány sírkőn olvasható név emlékezteti az idelátogatót, hogy egykor itt szép magyar közösség élt, a temetőben kereste a Bizottság a rég lebontott református templom alapját, de már nem lehet egykönnyen megtalálni.

A szederjesi parókián az anyakönyvek, munkanapló, iktatókönyv, leltárkönyv és a kegytárgyak számbavételére is sor került.

A vallásórás  gyerekekkel  való  találkozás  után  a bizottság  tagjai  a  Nőszövetség  tagjaival  is  találkoztak,  akik  szép  számban  jelentek  meg  az  eseményre.

A Vizitációs Bizottság a vizsgálat keretében presbiteri gyűlést is tartott, amelyen az igei bevezetőt a gyűlésen elnöklő Biró István lelkipásztor-esperes az 1Péter 5,1-5 igeszakasz alapján tartotta. A gyülekezet 9 presbitere közül a gyűlésen jelen volt 5 presbiter.

A vizitáció alkalmával istentiszteletet tartottunk a gyülekezetben. Igét hirdetett Batizán Attila egyházmegyei tanácsos a Zsidókhoz írt levél 10,35-36 igeversek alapján. Az istentiszteleten 58 lélek vett részt. A Vizitációs Bizottság részéről köszöntötte a gyülekezetet Biró István lelkipásztor-esperes  és  Veress  László  főgondnok .

A vizsgálat eredményéről beszámolt: Kerekes József missziói előadó, Koncz László Ferenc főjegyző és Szabó István János ifjúsági előadó.

Orbán Dániel lelkipásztor köszöntötte a Vizitációs Bizottságot a gyülekezet nevében, és Isten gazdag áldását kérte életükre, munkájukra, szolgálatukra, egy szavalat is elhangzott.

 

Beszámoló Szabó István János, fotók Orbán Judit és  Veress  László