Ha szerda, akkor esperesi vizitáció a Küküllői Református Egyházmegyében. Ez a szerda is ugyanolyannak indult, mint általában, szemerkélő esőben indultak otthonról a bizottsági tagok. Már szinte megszokott, hogy vizitáció napján kevés a napsütés és a vizitálók már-már ösztönösen hozzák az esernyőt magukkal. Azonban az eső és a szerdai nap ellenére a Bede-Szentháromsági Egyházközség tagjai számára 2016. november 9-e ünnep volt. Kettős ünnep. Egyrészt mert nyolc éve volt utoljára vizitáció a gyülekezetben és nem mindennapi esemény ha az egyházmegye esperesének a vezetésével egy ilyen bizottság érkezik a faluba. Másrészt, mind a bedei mind a szentháromsági közösség építkezett, javított az elmúlt időszakban, és ez a nap a hálaadás napja volt.

A Vizitációs Bizottság Isten Igéje fölé hajolva, rövid áhitattal kezdte a napot a bedei parókián, ahol Batizán Attila beszolgáló lelkipásztor, Takács György és Kovács Zoltán gondnokok fogadták a vizitálókat. Az áhitat és a napi program megbeszélése után a Bizottság két részre oszlott. Biró István esperes, Koncz László főjegyző, Veress László főgondnok és Gáspár István számvevő a beszolgáló lelkipásztorral az iskolába mentek, ahol egy összevont osztályt látogattak meg, a vallásórásokkal illetve tanítójukkal beszélgettek. A kicsikkel való találkozás után a Bizottságnak ez a része a Polgármesteri Hivatalban Nyárádgálfalva község vezetőjével találkozott. Karácsony Károly polgármester szeretettel fogadta irodájában az érkezőket, és egy tartalmas illetve kedélyes beszélgetés után megígérte, hogy ott lesz a 15 órakor kezdődő hálaadó istentiszteleten.

Eközben a Bizottság másik részének tagjai, Kerekes József missziói előadó, Szabó István-János ifjúsági előadó és Székely Attila egyházmegyei tanácsos, Bedében a parókián maradtak és az egyházközség irattárát vizsgálták át.

A formális és ellenőrző tevékenységek után, 15 órakor kezdetét vette Szentháromságon az első hálaadó istentisztelet, ahol a Vizitációs Bizottságot a gyülekezetnek egyharmada illetve a község polgármestere, alpolgármestere és titkára várta. Igét Biró István esperes hirdetett a Róm 8,14-17 alapján, aki igehirdetésében hálát adott azért, hogy Istennek szentháromsági gyermekei nemcsak templomot építettek egy évtizeddel korábban, hanem arra folyamatosan vigyáznak, minden vasárnap pedig Isten Igéje köré gyűlnek össze. Az igehirdetés után a gyülekezet ifjúsága rövid műsorral köszöntötte a jelenlévőket, majd Batizán Attila beszolgáló lelkipásztor köszönetet mondott a Község vezetőségének, amiért hathatós anyagi támogatásával lehetővé tette, hogy a templom és gyülekezeti ház előtt új kerítés épülhessen.

A presbitériummal folytatott megbeszélés után, 17 órakor kezdődött Bedében a hálaadó istentisztelet. Itt a felújított gyülekezeti ház imatermébe zsúfolódott be a gyülekezetnek közel fele. Az imaterem kicsinek is bizonyult, ezért egybe kellett nyitni azt a lelkészi lakással és a gyülekezet egy része a szomszédos szobából hallgatta Isten Igéjét, melyet újból az egyházmegye esperese hirdetett a Fil 1,9-11 alapján. Az istentisztelet keretén belül itt is a gyülekezet gyermekei szolgáltak énekkel és verssel. Batizán Attila beszolgáló lelkipásztor, köszöntőjében Istennek adott elsősorban hálát amiért sikerült az épületet kívül-belül felújítani. Megújult a lelkészi lakás, az imaterem, a tornác, de az épület tetőzete illetve homlokzata is. A lelkipásztor kiemelte, hogy mindez nem lett volna lehetséges a Bethlen Gábor Alap támogatása nélkül.

Az ünnepség közös vacsorával zárult, melynek végén Biró István esperes megköszönte a bedei asszonyoknak, hogy nem csupán szívüket-lelküket főzték bele a vacsorába, hanem a házi tyúkot, a zöldséget, meg a sok finomságot sem sajnálták beletenni. Köszönet illesse a bedei és szentháromsági gyülekezetet tagjait a lelkes hozzáállásért a Vizitációs Bizottságot pedig az elvégzett munkáért, bátorításért, lelkesítésért. Istené legyen a dicsőség.