A 2016. év utolsó egyházmegyei vizitációjára a Segesvári Református Egyházközségben került sor történt, november 16-án. A Vizitációs bizottság vezetője: Koncz László Ferenc főjegyző, a bizottság további tagjai: Veress László főgondnok, Gáspár István, számvevő, Kerekes József missziói előadó, Tatár Anna-Juliánna, katekétikai előadó, Szabó István János ifjúsági előadó, Batizán Attila és Székely Attila egyházmegyei tanácsosok.

Az egyházközség részéről a vizsgálat ideje alatt jelen volt: Biró István esperes, az egyházközség lelkipásztora, Paizs József beosztott lelkipásztor, Máthé Ferenc főgondnok, Buzogány János gondnok, Buzogány Géza presbiter, Kovács Hajnalka titkárnő és Ketesdi Jolán diakónus.

A vizsgálat 2008. szeptember 2.9 – 2016. november 16. eseményeit értékelte ki.

A vizitációs bizottság 9,30 órakor érkezett az egyházközségbe, ahol Biró István esperes, az egyházközség lelkipásztora, Paizs József beosztott lelkipásztor, valamint az Idősek Klubjának 65 tagja fogadta. Lelkipásztor áhítatot tartott az 1Thessz. 5,12-13-ban megírtak alapján. A Bizottságot az „Idősek Klubja” énekkel köszöntötte.

A Vizitációs Bizottság meglátogatta az „Aurel Mosora” gimnáziumot, ahol Szász Sándor aligazgató, illetve a „Mircea Eliade” Főgimnáziumot, ahol Molnár Annamária aligazgatónő fogadta. A bizottság tagjai felkeresték a magyar osztályokban tanulókat, tanítókat.

A Vizitációs Bizottság találkozott Tóth Tivadar alpolgármester úrral és Gáll Ernő önkormányzati képviselővel, aki egyben a gyülekezet presbitere is. A látogatás során szóba került az államosított parókia és felekezeti iskola kérdése, melynek bérleti díjából is gazdálkodva – ha időben visszaszolgáltatták volna – az egyházközség anyagi állapota más képet mutatna.

A Vizitációs Bizottság meglátogatta a lelkészi szolgálati lakást, mely teljesen felújíttatott. Koncz László Ferenc főjegyző a Józsué 24,15b, valamint Máté 7,24-25 felolvasása, ima után megáldotta az épületet.

Ezután két részre oszlott a Bizottság, az egyik találkozott a Nőszövetség tagjaival. Igei bevezetőt Balázs Tünde tanárnő, Nőszövetség elnöknője tartott az Ézsaiás 40,31 alapján. A Bizottság részéről Tatár Anna Julianna lelkipásztornő, katekétikai előadó köszöntötte az összegyűlteket. Jelen volt 20 személy. Ezután a kis- és nagykátésokkal találkozhattak a Bizottság tagjai.

A Vizitációs Bizottság másik része a keresdi szórványgyülekezetben tartott Istentiszteletet, melyen főjegyző hirdette Isten Igéjét a Zsoltárok 121 alapján. Részt vett 17 lélek. Ezt követően rövid látogatásra került sor a – „Dévai Szent Ferenc Alapítványnak” adományozott Bethlen kastélyban.

Lelkipásztor szerint, Istennek hála, a segesvári gyülekezet igényli az Igével való táplálkozást, mely a – több irányú – Igei szolgálatból is kitűnik. A kilencvenes évek utáni, mára -lélekszámában – szinte a felére csökkent, rohamosan „öregedő” gyülekezet, a maga városi

(inkább perifériákon lakó), „szórvány-mivoltában” igyekszik megmaradni Isten és Egyház közelben.

A vizitációs bizottság a vizsgálat keretében presbiteri gyűlést is tartott, amelyen Koncz László Ferenc főjegyző elnökölt. Igei bevezetőt tartott a János 15,1-16 alapján.

Az Istentiszteleten Koncz László Ferenc főjegyző hirdetett Igét a Jelenések 3,7-13 Igeversek alapján. A Vizitációs Bizottságot Biró István esperes mutatta be, köszöntötte. Szolgált a „kicsi Serefifi” ifjúsági zenekar, a gyülekezet kórusa; Bardóczi Jolán presbiternő, nyugdíjas óvónő verssel köszöntötte a Bizottságot. Koncz László Ferenc főjegyző Bibliákat adott át a presbitereknek.