Szőkefalva (Seuca) Dicsőszentmártontól 3 km távolságra, a Kis-Küküllő bal partján fekvő, közigazgatási szempontból Vámosgálfalva községhez tartozó település.

A falu nevét 1314-es okirat Terra Zeuke alakban már említette. Későbbi névváltozatok: 1370-be Zenkefalua, 1374-ben Zenkeffalwa, 1453-ban Zewkefalva, 1587-ben Zeokefalva, 1698-ban Szőkefalva, 1750-ben Szeuka, 1854-től újra Szőkefalva. Hajdan, a Magyarsáros felé nyúló völgyben fekvő, Fazakasfalva nevű település lakói költöztek át a mai faluhelyre, a folyó déli partjára. Az egyik betelepedő nevét őrzi a falu neve.

A középkori katolikus lakosság 1570-től unitáriussá vált, és 100 éven át megőrizte hitét.

A helyi református egyház létrejötte Bethlen János főúrnak köszönhető. Az anyaegyházzá válásig, 1673-ig, Vámosgálfalva filiája volt, templommal és papi házzal rendelkezett. (Nincsenek adatok az építés idejéről.) Az 1680-as vizitációt követően épített templomot 1911-ben bontották le.

A főút mellett álló, mai templom 1911-1912 között épült ifj. Nagy Domokos lelkipásztor szolgálatának idején, az egyházközség híveinek és nemes szívű patrónáinak adományaiból. A 17×9 m alapterületű templomot Maetz Ernő és Lobenschusz József, marosvásárhelyi tervező építészmérnökök tervezték, Czimmermann Márton építőmester és Hajdú Mihály építették

Az úrasztalát 1896-ban készítette Nitkovski Károly. Felirata: „Az ezeredik évben közadakozásból készíttették, Br. Veselényi Margit és  Újfalvi Katinka.”

Az orgona Rieger Ottó, budapesti orgonaépítő 1914-es munkája. Az egymanuálos, ötregiszteres, elöl játszós, pneumatikus trakturájú orgona szélládája kúpszelepes. Az 1918-ban, hadi célokra átadott homlokzati sípokat Rudolf Wegenstein, temesvári orgonaépítő pótolta 1939-ben, majd 1984-ben Molnár József, nagyváradi orgonaépítő javította és hangolta újra.

A 25 méter magas toronyban elhelyezett, 200 kg tömegű nagy harang (a háborúba elvitt helyett öntötték) felirata: „A Szőkefalvi árvák nevében vette: Dégi József és neje Szász Katalin. 1925 január.” Az egyik legrégibb tárgyi emlékként őrzött, 120 kg tömegű kis harang nehezen olvasható felirata: „ET. CONS. JVDIT VAS EREXI. /.  S L MPTIBUS.  STEPH. VAS AL. ANNO 1778 E.PX.  SZÖK AL  A”.

A templomon végzett jelentős javítások évszámai: 1955, 1963-1965 között, 1986, 1996. Legutóbb 2011-ben külső, 2012-ben belső javítás történt a templom 100. évfordulójára.

2011-ben emléktáblát avattunk báró Wesselényi Margit, egyházközségünk mindenkori legjelentősebb támogatója születésének 150. évfordulóján. A 2012-ben tartott centenáriumi ünnepségen Ft. Dr. Pap Géza püspök úr szentelte újra a templomot. A hívek által készíttetett márványtábla felirata: „A TE HÁZADAT ILLETI URAM SZENTSÉG, NAPOK HOSSZÁIG” Zsolt. 93,5 ÉPÜLT ISTEN DICSŐSÉGÉRE 1911-1912-BEN, NAGY DOMOKOS LELKIPÁSZTORSÁGA ÉS PATAKI LAJOS GONDNOKSÁGA IDEJÉN, NEMES SZIVŰ PÁTRÓNÁINK,ÉS A GYÜLEKEZET ADOMÁNYAIBÓL. JAVITTATOTT: NAGY GYULA, SZABÓ GÉZA, KÓRÓDI CSABA, NAGY FERENC LELKIPÁSZTOROK SZOLGÁLATA IDEJÉN.  TEMPLOMUNK 100 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA ÁLLITTATTA EMLÉKÜL A SZŐKEFALVI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1912-2012”.

Az egyházközség jelenlegi, egyre öregedő gyülekezete 435 lelket számlál.

Istené legyen a dicsőség.

Lelkipásztorai: Czegöldi János (1670-1673), Zágoni András (1673-1686), Királyfalvi István (1686-1696), Váradi Dávid (1696-1697), Vályi András (1697-1711), Bányai István (1711-1712), Szentgyörgyi József (1712-1713), Felfausi (Tóthfausi?) András (1713-1720), Sárközi András (1720-1740), Bölöni Zsigmond (1740-1742), Abats János (1742-1746), Edelényi Márton (1746-1747), Benedek János (1747-1750), Molnár Mihály (1750-1754), Zilahi József (1754-1755), Eperjesi Zsigmond (1755-1760), Zágoni S. János (1760-1763), Báthori István (1763-1765), Veres Dániel (1765), Incze János (1765-1768), Domokos András (1768-1771), Márk István (1771-1772), Baktsi János (1772-1776), Tályai Sámuel (1776-1779), Surányi József (1779-1789), Beke Mózes (1789-1793), Técsi József (1793-1799), Csomós Mózes (1799-1805), Mátyás Sámuel (1805-1808), Daróczi Péter (1808-1813), Sombori László (1813-1815),  Faragó András (1815-1840), Erősdi Mihály (1840-1845), Erősdi Pál (1845-1868), Fábián Miklós (1868-1876),  Csiki György (1876-1878), Orbán  József (1882-1897), Széll Jakab (1899-1902)  helyettes lelkész, Hegyi Károly (1902) dicsőszentmártoni körlelkész adminisztrálja, Kádár Andor (1902-1908), dr. Szakács Albert (1908), ifj. Nagy Domokos (1908-1954), Nagy Gyula (1954-1978), Szabó Géza (1979-1993), Kóródi Csaba (1993-1999), Nagy Ferenc (1999–).

 

Nagy Ferenc

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást