Magyarsáros (Delenii) Dicsőszentmártontól délkeletre, tőle 9 Szőkefalvától 8 km távolságra, a Sós-patak völgyében fekszik.

A falu nevét először 1322-ben említette okirat, Sáros alakban. Akkor már állt a faluban a Szent Miklós tiszteletére szentelt plébániatemplom. A reformáció előtt ,a korábbi szász lakosságot a magyarok váltották fel, akik a 16. század eleji templom helyére újat építettek.

A középkori katolikus lakosság nagy része a reformáció idején unitáriussá lett.

A 18. század eleje óta az unitárius egyházon kívü,l református filiája is van a falunak. A lelkipásztori szolgálatot a kezdetektől a szőkefalvi lelkészek végezték.

Az 1910-es évi népszámlálás adatai szerint a faluban 111 lélek volt református vallású. De mivel a felekezetnek sem iskolája, sem temploma, sem harangja nem volt, a hívek közül sokan a mindennel rendelkező unitárius egyházba tértek át. (A falu mai lakosságának zöme is unitárius felekezetű.) Istenünk azonban minden időben rendelt áldozatkész híveket egyháza élére, akik szívükön viselték saját egyházuk sorsát. A megmaradt hívek nagy ünnepek alkalmával, az úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleteket Kerekes Károly családi házánál, később az 1912-ben épült unitárius templomban tartották.

A ma álló, kis templom 1934-1935 között épült, Nagy Domokos lelkipásztori szolgálatának idején, a hívek és a nagylelkű támogatók adományaiból. Az építésre alkalmas telket az egykori patrónus, Kerekes Károly, nyugalmazott császári királyi huszárszázados adományozta. Családja az ő halála után is jelentős összegekkel és építőanyagokkal támogatta az építkezés költségeit.

Az úrasztalt Kőmíves József, az úrasztali terítőt Murvai Jánosné készítette.

Murvai Józsefné díszes, bibliai felírással ékesített szószéktakarót, Varga Andrásné kenyérterítőt, Macave Gligor, csendőrőrmester perselyládát adományozott.

A templomszentelési szertartást Fehér Pál, radnóti lelkész-esperes végezte, 1935-ben.

Az azóta eltelt évtizedek alatt több alkalommal javították a templomot.

Az elmúlt 14 év alatt, itteni lelkészi szolgálatom idején is, mindvégig törekedtem a templom fenntartására. A 2009-ben tartott esperesi vizitáció alkalmával újra felmerült a templom javításának és a helyi szórványgyülekezet megsegítésének kérdése, kérése. Azt követően, 2011-ben egyházmegyei segélyből és néhány gyülekezet adományából, újra megjavíttattuk a templomot.

A 2011. szeptember 3-án tartott ünnepi istentiszteleten Nt. Vetési László lelkipásztor, a Diaszpóra Alapítvány elnöke, szórványügyi előadó szolgált, a templomot Nt. Csalóka Zoltán, gyulakuti lelkipásztor-esperes szentelte fel, a hívek örömére.

A szőkefalvi református egyházközség szórványgyülekezeteként tevékenykedő, számon tartott helyi gyülekezet jelenleg 12 lelket számlál.

Lelkipásztorai: Lásd Szőkefalva névjegyzékét!

Nagy Ferenc

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást