Megbékélés

Krisztus szorongató szeretete

(2Kor 5,14‑20)

 

 

  1. nap: „… egy meghalt mindenkiért…” (2Kor 5,14)

Ézs 53,4‑12 Jóvátételül áldozta fel magát.

Zsolt 118,1.14‑29 Az Úr nem adott át a halálnak.

1Jn 2,1‑2 Krisztus meghalt értünk.

Jn 15,13‑17 Életét adja barátaiért.

 

  1. nap: „… többé ne önmaguknak éljenek…” (2Kor 5,15)

Mik 6,6‑8 „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr!”

Zsolt 25,1‑5 „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem.”

1Jn 4,19‑21 „Mi azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket.”

Mt 16,24‑26 „Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt.”

 

  1. nap: „Úgyhogy mi mostantól senkit sem ismerünk test szerint” (2Kor 5,16)

1Sám 16,1.6‑7 Az Úr nem a külső megjelenésre tekint, hanem arra, ami a szívben van.

Zsolt 19,7‑13 Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet.

ApCsel 9,1‑19 Saul a Pál nevet kapta.

Mt 5,1‑12 A boldogmondások.

 

  1. nap: „… a régi elmúlt…” (2Kor 5,17)

1Móz 19,15‑26 Ne nézz hátra!

Zsolt 77,5‑15 Isten mindig kegyelmes.

Fil 3,7‑14 „… ami mögöttem van azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…”

Lk 9,57‑62 „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint…”

 

  1. nap: „… új jött létre.” (2Kor 5,17)

Ez 36,25‑27 „Új szívet adok nektek…”

Zsolt 126 Megtelve örömmel.

Kol 3,9‑17 Krisztusban megújulva.

Jn 3,1‑8 Lélektől születetten.

 

  1. nap: „Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által…” (2Kor 5,18)

1Móz 17,1‑8 Isten szövetségre lépett Ábrahámmal.

Zsolt 98 Az egész világ látta Isten győzelmét.

Róm 5,6‑11 Megbékéltettünk Istennel Fiának halála által.

Lk 2,8‑14 Az örömhír hirdetése.

 

  1. nap: A megbékélés szolgálata (2Kor 5,18‑19)

1Móz 50,15‑21 József megbékél testvéreivel.

Zsolt 72 Isten országa igazságosságot és békét hoz.

1Jn 3,16b‑21 Isten szeretete arra késztet bennünket, hogy szeressük egymást.

Jn 17,20‑26 Jézus egyházának egységéért imádkozik.

 

  1. nap: „… béküljetek meg Istennel.” (2Kor 5,20)

Mik 4,1‑5 Az utolsó napokban az igazság fog uralkodni.

Zsolt 87 Dicső dolgokat beszélnek Istenről.

Jel 21,1‑5a Isten új eget és földet teremt.

Jn 20,11‑18 A feltámadott Krisztussal való találkozás személyes küldetéssel jár.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért 2017 PDF

Írj egy hozzászólást